انتخابات شورای شهر: ۲۰۹ نامزد زن در رقابت با ۱۰۷۸ مرد در تهران

در دوره گذشته انتخابات شورای شهر و روستا در سال ۱۳۹۲، سهم زنان کاندیدا، تنها ۴ درصد بوده است. آیا امسال تعداد زنان نامزد شورای شهر افزایش چشمگیری پیدا می‌کند؟