زنان و انتخابات شوراها: نبرد در شهرهای ضد زن

حضور شش درصدی زنان در مقابل حضور ۹۳ درصدی مردان چه تاثیری در انتخابات شوراهای شهر و روستا و بر مدیریت شهری و روستایی ایران خواهد داشت؟