پسری ۱۶ ساله، تنها بازمانده قایق ۱۴۷ پناهجوی آفریقایی

پناهجویان چند روز پیش با قایقی بادی از لیبی به راه افتاده بودند. ۱۴۷ آفریقایی از کشورهای جنوب صحرای بزرگ. در میان آنها چندین کودک و زن باردار. همه از بین رفتند جز یک نفر.