بحران بی‌آبی در زندان خورین ورامین

زندانیان زندان خورین ورامین با مشکل بی‌آبی دست و پنجه نرم می‌کنند. حدود یک ماه است که دسترسی به آب گرم در این زندان وجود ندارد. در یک هفته گذشته آب سرد هم قطع شده است.