بازار مسکن زیر سایه انتخابات ریاست جمهوری: رکود ادامه دارد

بازار مسکن تا پایان انتخابات ریاست جمهوری راکد خواهد ماند. سپس پیش‌بینی می‌شود که تحت تأثیر افزایش قیمت خدمات و کالا و سیاست تحریک تقاضا مسکن بازهم گران شود.