بهرام روحانی: آلزایمر

دریا را از وقتی شناختم که قایق شکسته‌ای را به ساحل آورد و مردم آن شهر ساحلی را به فکر فروبرد: فکر زنی که سال‌ها قبل برای ادامه‌ زندگی به دریا زد.