“آیت الله قتل عام” و سرکوب جنبش سبز و رهبرانش

اکبر گنجی − ابراهیم رئیسی- “آیت الله قتل عام”- رسماً نامزد ریاست جمهوری شد. مطابق اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی، رئیس جمهور باید “مدیر و مدبر” باشد. تنها سابقه مدیریتی، مدیرت سرکوب بوده است. تنها تدبیر او، تدبیر کشتار مخالفان یا زندانی کردن آنان بوده است.