اعتصاب غذای آتنا دائمی در اعتراض به حبس تعلیقی خواهرانش

آتنا دائمی در حالی دست به اعتصاب غذا زده که حال جسمی‌اش رو به وخامت است. او در هفته‌های اخیر دو بار به
بیمارستان اعزام شده است.