روان‌کاوی و ملی‌گرایی

علی شریعت کاشانی – فروید در باره خودستایی ملی چه فکر می‌کرده است؟ نظر فروید در این باره طیفی از مسائل را دربرمی‌گیرد: از عارضۀ واهمه تا خودشیفتگی و پندارزدگی.