تایید خرید و فروش نوزادان از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر

قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر خبرهایی را که در سال‌های گذشته درباره خرید و فروش نوزادان زنان معتاد منتشر می‌شد تایید کرده است.