چه کسانی نان بازوی کولبران را می‌خورند؟

امید رضایی- برخی مسئولان حکومت ایران می‌گویند کولبران از فقر و بیکاری به این کار طاقت‌فرسا روی می‌آورند و برخی آن‌ها را صراحتاً قاچاقچی می‌نامند. اما سود کار کولبران به جیب چه کسانی می‌رود؟