ترکیه: همه‌پرسی قانون اساسی

۱۶ آوریل ۲۰۱۷ (۲۷ فروردین ۱۳۹۶): در ترکیه کارزار “آری” در همه‌پرسی‌ درباره قانون اساسی با ۵۱,۳ درصد آرا پیشتاز شد. مضمون همه‌پرسی تغییر ۱۸ اصل قانون اساسی بود، گزینش میان قانون اساسی موجود که یک دموکراسی شکننده را سامان می‌دهد و یک نظام ریاستی که به گفته منتقدان دست رئیس جمهوری و نیروی پشت سر او را برای خودکامگی بازمی‌گذارد. مجموعه‌ای از مطالب در این باره.