«اقتصاد مقاومتی» و پیش‌نیازهای غیراقتصادی آن

به گفته مرتضی افقه، اقتصاددان، در اثر نبود پیش‌نیازهای غیراقتصادی ضروری برای توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری های اقتصادی و بنابراین تولید و اشتغال زمینه‌ی گسترش نمی یابند.