احمد جنتی: نامزدهای اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراها رد صلاحیت شوند

دبیر شورای نگهبان با استناد به قانونی که متضمن مشارکت اقلیت‌های مذهبی در شوراهای شهر است، احراز صلاحیت غیرمسلمانان را منع کرده است: یک اقدام فراقانونی.