موانع نصب نیروگاه خورشیدی در ایران

مجید محمدی محقق- ساخت مزارع پانل‌های خورشیدی در ایران با چالش‌های سختی از جمله قیمت ارزان گاز روبرو است. نمی‌شود فقط گفت این پانل‌ها به نفع محیط زیست است و هزینه فایده نکرد.