شبیخون به دانشگاه آزاد اسلامی

عزل و نصب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در دوران بعد از رفسنجانی به عنوان پیش‌درآمد تغییر دولت‌ها؟ دسترسی به شبکه دانشگاه آزاد مانند دسترسی به شبکه مساجد است.