چین نام‌های اسلامی برای کودکان را در ایالت سین کیانگ ممنوع اعلام کرد

انتخاب نام مناسب برای فرزند برای مسلمانان در غرب چین دشوارتر شده است: اگر اسم نامناسبی برای فرزندانشان انتخاب کنند، فرزندان از حق تحصیل و مزایای دولتی محروم می‌شوند