جمنا: هم رئیسی “اصلی” است هم قالیباف

تشکل انتخاباتی اصول‌گرایان نتوانست میان رئیسی و قالیباف یکی را اصلح و ارحج بداند، از این رو دوکلّه‌ای کارزار انتخاباتی را پیش می‌برد.