روز کارگر در یونان: تظاهرات و اعتصاب علیه اقدامات ریاضتی جدید

سندیکاهای یونان روز جهانی کارگر را با تظاهرات و اعتصاب عمومی ۲۴ ساعته علیه اقدامات ریاضتی جدید در ازای پرداخت ادامه وام‌های بین‌المللی برگزار کردند.