اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس شد

تغییر خالد مشغل و جانشین‌شدن اسماعیل هنیه در راستای افزایش امکان پیشبرد مذاکرات صلح فلسطینیان با اسرائیل با میانجیگری دولت جدید ایالات متحده ارزیابی شده است.