پنج حقیقت آماری ناگفته درمورد انتخابات فرانسه

همزمان با برگزاری آخرین پرده ماراتن انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه، پنج واقعیت آماری مغفول و کمتر گفته شده آن را بخوانید