انتخابات ریاست جمهوری ایران و فساد اقتصادی: انتخاب میان فاسد و فاسدتر

فساد اقتصادی در ایران به شکلی غیرقابل انکار اعیان است. جناح‌ها و دستگاه‌ها هر یک دیگری را به «دست داشتن» در فساد یا «کوتاهی» در مقابله با آن متهم می‌کند.