مطهری: رهبری رفع حصر را قبول ندارد

علی مطهری، نایب رئیس مجلس ایران باز هم موضوع حصر خانگی رهبران جنبش سبز را غیرقانونی خواند و گفت سعی دارد ملاقاتی با محصوران داشته باشد.