مناظره سوم: گسل‌های پرنشدنی اقتصاد مقاومتی و آبروی رفته «نظام»

رهبر حکم کرده بود که کاندیداها فقط به «اقتصاد و معیشت مردم» بپردازند. گسل اصلی اما در همین جا ظاهر شد. راهکاری برای کاهش شکاف‌های اجتماعی ارائه نشد. تنها صدقه بود و شعار.