پدر علم زلزله‌شناسی ایران: زلزله تهران نزدیک است

خراسان رضوی از اواسط فروردین تاکنون دو بار لرزید. هشداری برای تهران؟ به گفته بهرام عکاشه به زلزله بزرگ تهران فقط ۱۵ سال باقی مانده است.