انتخابات در جریان است

نخستین ساعات روز رأی‌گیری به چهره‌های شناخته شده اختصاص داشت. میزان مشارکت ۷۰ درصد تخمین زده شده است. مشارکت در روستاها بیشتر از شهرهاست.