سر جایشان می‌مانند: روحانی در پاستور، رئیسی در تولیت

تغییر خاصی صورت نگرفت: رخداد مهم این بود که چیزی که جناح موسوم به “اصول‌گرا” انتظارش را می‌کشید، رخ نداد.