حدود ۷۰ درصد مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری

مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری به نزدیک ۴۰ میلیون نفر رسیده که یعنی مشارکت ۷۰ درصدی بوده است.