رئیسی در مقام کاندیدای رهبری؟ شنیده‌های این روزها

طاهر خلجانی – همگان حالا رئیسی را بهتر می‌شناسند. واقعا این خبر درست بود که او کاندیدای رهبری بوده است؟