تشکیک اصول‌گرایان در «سلامت انتخابات» شورای شهر تهران

نتایج غیررسمی شمارش آراء در تهران، اصول‌گرایان شورای شهر را نگران کرده. آنها به «سلامت انتخابات» شک دارند و می‌گویند که درخواست بازشماری آراء خواهند کرد.