پورمحمدی: هنوز از من برای حضور در کابینه بعدی دعوت نکرده‌اند

حضور وزیر دادگستری دولت یازدهم و یکی از اعضای «هیأت چهار نفره مرگ» در کابینه دوازدهم نامعلوم است.