«۱,۵میلیون خانوار ایرانی در اتاق ۱۲ متری زندگی می‌کنند»

یک کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید در مدت چهار سال اخیر ۷۰۰ هزار خانوار به شمار خانوارهای کم‌درآمد زیر خط فقر و مستأجر افزوده شده است.