انتخابات – ملاحظات و تأملات

محمدرضا نیکفر – این مطلب حاوی یادداشت‌هایی است درباب انتخابات. در آن از جامعه، حکومت، موضع و تئوری سیاسی سخن می‌رود. پرسش این است که از انتخابات چه آموختیم.