ازدواج موقت زمینه‌ساز گسترش ایدز است

مدیرکل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفته زنان مقابل ایدز بیش از مردان آسیب‌پذیرترند، ازدواج موقت زمینه گسترش ایدز است و در این زمینه آمار موثقی وجود دارد.