خامنه‌ای: نکته‌ای را عرض کنم در دهه ۶۰ …

شخص رهبر هم واکنش علنی نشان داد، واکنش به افشای کشتار مخالفان در زندان و خارج از زندان در دهه ۱۳۶۰، واکنشی که یک هدف آن دلجویی از ابراهیم رئیسی است.