چون قاتلان را می‌کُشیم، خود نیز قاتلیم!

محمود صباحی- اعدام هم قتل است و چه‌ بسا عامدانه‌ترین قتل نسبت به هر قتل عمد دیگر.