اسیدپاشی به روی ۱۶ نفر در تهران

در پارکی در تهران یک مرد با اعضای خانواده‌اش مشاجره می‌کند. او به خانه می‌رود و با یک دبه اسید به پارک برمی‌گردد. قربانیان هیچ نسبتی با او نداشتند.