اگر یکی از نزدیکان شما را به قتل برسانند، آیا خواهان قصاص خواهید شد؟

لطفا در این نظرسنجی شرکت کنید.