وزیر اطلاعات: کشف روزانه یک تیم تروریستی در ایران

محمود علوی گفت که طراح اصلی حملات تهران در خارج از ایران و با همکاری یک «سیستم اطلاعاتی دوست» در کشوری در همسایگی شناسایی و در نهایت کشته شده است.