آیا ایران در هرج و مرج فرومی‌رود؟

معنا، و پیامد داخلی و خارجی حمله تروریستی داعش به تهران چیست؟ آیا امواج خشونت و ترور ایران را نیز در خواهد نوردید؟