کشته شدن صیاد ایرانی توسط گارد ساحلی عربستان واکنش ایران را برانگیخت

دو قایق ماهیگیری ایرانی در اثر امواج بلند دریا به آب‌های سرزمینی عربستان نزدیک شدند. گارد ساحلی عربستان به آن‌ها تیراندازی کرد. وزارت کشور و وزارت خارجه وعده پیگیری داده اند.