جمعیت بیکاران ایران: ۶ تا ۱۰ میلیون

ثمره رشد اقتصادی ۱۲ درصدی ایران در سال گذشته افزایش ۱.۳ میلیون نفری بیکاران بوده است. یک نماینده مجلس می‌گوید که نرخ بیکاری واقعی ۲ تا ۳ برابر نرخ بیکاری رسمی است.