علی شریعتی و افت انرژی اوتوپیایی

محمدرضا نیکفر − شریعتی که بود؟ این نام نماد چیست؟ از کجا آغاز کرد و از او چه بر جا ماند؟