حسن روحانی راه آزادی را دنبال خواهد کرد یا راه سرکوب را؟

اکبر گنجی − حسن روحانی باید محل نزاع را اینجا قرار دهد: حمایت از آزادی و حقوق ملت.