دیوان عالی آمریکا به اجرای بخشی از فرمان مهاجرتی ترامپ رأی داد

دیوان عالی آمریکا که با دولت ترامپ هموست، رأی داد که بخسی از فرمان مهاجرتی ترامپ درباره اتباع شش کشور مسلمان که در آمریکا دارای خانواده نیستند اجرا شود.