تشکیل «کمیته آب» در مجلس ایران

رئیس کمیسیون امنیت مجلس می‌گوید بحران آب «مقوله‌ای امنیتی» شده و ایران برای تأمین آب شرب هم دچار مشکل است. یونسکو پیش‌بینی کرده بود ایران تا سال ۲۰۲۵ دچار با تنش آبی مواجه شود.