اگر مرا بکشند قاتل مرا قصاص کنند، یا از اعدام او صرف نظر کنند؟

این یک نظرسنجی دیگر درباره مجازات اعدام است. در آن “منِ” نوعی خودم را در موقعیتی قرار می‌دهم که گویا دارم وصیت‌نامه خود را می‌نویسم. در آن می‌نویسم که اگر کسی مرا کشت با او چه کنند.