چرا ۶ سال پس از مرگ قذافی، لیبی هنوز بحران‌زده است؟

شکاف‌ها در لیبی متعددند: منطقه‌ای، قبیله‌ای، و سیاسی. مداخلات خارجی نیز وضع را پیچیده‌تر کرده. در این میان مردم لیبی نظام سیاسی خاص خود را ابداع می‌کنند.