هفتمین دور مذاکرات صلح سوریه در ژنو، بدون امید به صلح

چهار محور اصلی دور هفتم مذاکرات صلح سوریه در ژنو همچنان تدوین قانون اساسی جدید، حکومت انتقالی، برگزاری انتخابات و مبارزه با تروریسم است.