ویزای آمریکا –سخت‌گیری و آسان‌گیری

پرده دیگری از کشمکش بر سر فرمان مهاجرتی ترامپ. وزارت خارجه آمریکا می خواهد سخت‌گیری‌های بیشتری برای صدور ویزا اعمال ‌کند، در همان حال دادگاهی در هاوایی تعریف تازه‌ای از خویشاوند به دست داده.